ไชยา มิตรชัย??!!!

posted on 06 May 2009 15:44 by tototang in Comment
 
เหมือนมะ??
 
แถมดันมีขนๆข้างหลังเหมือนกันอีก
 
 
แต่ว่า... จริงๆแล้วเป็นสาวสวยคนนี้ตะหาก
 
 
 
ดูในกรอบเล็กๆ
 
(รูปนี้ยิ่งเหมือนไชยาเข้าไปใหญ่ )
 
 
 
เอ้า ถ้ายังนึกไม่ออก
 
 
 
มันเป็นการแปลงโฉมไอจังให้เป็นผู้ชาย โดยการแต่งหน้าของคณะละคร  Takarazuka น่ะค่ะ
 
 
ดูรูปเต็มๆ กันดีกว่า..
 
 
 
 
คณะละครนี้เขาต้องมีแรงบันดาลใจมาจากการแต่งตัวของเจ้าชายเพลงลูกทุ่งของบ้านเราเป็นแน่..
 
ใครอยากดูเต็มๆจาก Youtube ก็จิ้ม ที่นี่ ได้เลยฮับ

Comment

Comment:

Tweet

comment5, çíàêîìñòâà ñåìåéíûé ïàð äëÿ ñåêñà, ìàìáà ïîöåëóè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç áðàçèëèè, çåëåíîäîëüñê èíòèì,

#607 By Rsagkata (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment4, çíàêîìñòâî êóðîâñêîå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà ëóöê, çíàêîìñòâî ñ ýìî ãååì íîìåðîì â àñå, èíòèì çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë ìàìîíîâî,

#606 By Cywishqx (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:17

comment4, èíòèì ðîñòîâà íà äîíó, mail ru íîðèëüñê çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâà ìèð ëþáâè,

#605 By Isbnhtxv (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment5, ðàìáåð çíàêîìñòâî, áåëüãèÿ çíàêîìñòâà áðà÷íûå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ó àôðîäèòû,

#604 By Jquwpakm (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:32

comment1, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâî íàðî ôîìèíñê, çíàêîìñòâà íîâîìîñêîâñêà, çíàêîìñòâà óðàëüñêà,

#603 By Horsgjei (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

comment1, ïîèñê çíàêîìñòâà áåðøàäü óêðàèíà, çíàêîìñòâà ñàíêò mamba, çíàêîìñòâà â ïèîíåðñêå, ñàéòû ýðîòè÷åñêîãî øîó áèì ðàäèî êàçàíü çíàêîìñòâà,

#602 By Elqvdxdv (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment2, çíàêîìñòâà ÷óâàøèÿ øóìåðëÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä ñåâåðîäâèíñê, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.êðèâîé ðîã,

#601 By Neuyzbuq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:34

comment2, çíàêîìñòâî ñ ñåðáàìè è õîðâàòàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà êèðîâ,

#600 By Secvmbeb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment4, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä è îáëàñòü, âèðòóàëüíûé çíàêîìñòâà îíëàéí, çíàêîìñòâà óëàíóäý äëÿ à, ñåêñ-çíàêîìñòâà äçåðæèíñê,

#599 By Kgfvzzpf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment4, çíàêîìñòâî ëóãàíñê, çíàêîìñòâî è îáùåíèå ñ ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà äåâóøêè ìóæ÷èíû æåíùèíû ëþáîâü, çíàêîìñòâà ãðåöèÿ äåâóøêè ñàëîíèêè,

#598 By Qpzoxqtt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment4, ñóðåð çíàêîìñòâà ãååâ â ìàõà÷êàëå, ñåêçíàêîìñòâà â íîâûé óðåíãîé, çíàêîìñòâà ÿðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâî â ëîíäîíå,

#597 By Vukchlna (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:49

comment5, èíòèì â áåðåçíèêàõ, òðàíñ çíàêîìñòâà êëèçìà, ñåêñ-çíàêîìñòâà ïèòåðà,

#596 By Cfykkyiz (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:37

comment4, ñàéòû çíàêîìñòâà òîëüêî âèðòóàëüíîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà þãî, ãîðîä ñåâåðîáàéêàëüñê çíàêîìñòâà,

#595 By Ejkuxzmg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:14

comment3, íîâîêóçíåöê ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî áåëîðåöê, ïèòåðñêèå èíòèì óñëóãè, mamba çíàêîìñòâà êèðîâ,

#594 By Onwkzjlp (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:03

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà áëàãîäàðíûé, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â áåëãîðîäå, çíàêîìñòâà êàðàãàíäà ïàðåíü 18, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàõàëèí îõà,

#593 By Zcqewczt (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:17

comment3, ñàéòû èíòèì òîâàðîâ, ìèíñê ñåêñ èíòèì óñëóãè, íàéòè äåâóøêó ëåñáèÿíêà ïîçíàêîìèòüñÿ,

#592 By Aptvqjia (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:06

comment5, ñàéò ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåñáè íí, çíàêîìñòâà ãîðîä ñòðåæåâîé,

#591 By Cyrzelmq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:58

comment3, ã êîëîìíà èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàííûì ìóæ÷èíîé, ñâèíã çíàêîìñòâà ñ ãðàôèÿìè, çíàêîìñòâà èíòåðíåò àäðåñà,

#590 By